ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA

RISCURI ASIGURATE

 • sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri pentru prejudicii materiale provocate clientilor, din culpa, prin executarea necorespunzatoare/neexecutarea obligatiilor asumate prin contractul incheiat, referitoare la activitatile specifice, cum ar fi:
 • acoperirea riscurilor convenite in scris cu clientul;
 • acoperirea corespunzatoare a riscurilor prin obtinerea unor limite/sume asigurate adecvate/suficiente;
 • cheltuielile de judecata facute de clientul pagubit pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor;
 • prejudicii produse clientilor din culpa Asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate de catre clienti Asiguratului in vederea exercitarii activitatii specifice. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor documente este necesar a fi probata.

EXCLUDERI

 • vatamari corporale si/sau deces si orice daune consecinta a survenirii unui asemenea eveniment;
 • prejudicii rezultate ca urmare a desfasurarii de alte operatiuni comerciale sau in legatura cu exercitarea de Asigurat a altor activitati decat acelea pentru care a fost autorizat de CSA;
 • prejudicii provocate ca urmare a nepastrarii secretului profesional;
 • pierderi ca urmare a interdictiei, suspendarii sau retragerii autorizatiei de functionare;
 • prejudicii urmare a incalcarii dreptului de proprietate intelectuala sau pierderea garantiilor;
 • prejudicii provocate ca urmare a falimentului sau insolvabilitatii societatii;
 • prejudicii decurgand din greseli de decontare sau facturare;
 • prejudicii produse inainte de intrarea in vigoare a contractului de asigurare, chiar daca descoperirea acestora sau legatura de cauzalitate cu serviciile prestate de Asigurat s-au realizat dupa incheierea acestuia;
 • calomnie sau defaimare, cat si pretentiile de despagubiri rezultand din daune morale;
 • pagubele materiale suferite de bunurile aflate in proprietatea Asiguratului sau a prepusilor sai;
 • prejudicii provocate ca urmare a savarsirii oricarei infractiuni de catre Asigurat si/sau asociati, colaboratori sau angajati, daca acest lucru rezulta din actele incheiate de organele in drept (politie, pompieri, alte organe de cercetare);
 • raspunderea Asiguratului decurgand dintr-un contract sau orice alt aranjament sau garantie data de Asigurat clientului sau, care depaseste raspunderea profesionala a Asiguratului, acoperita prin prezentele conditii;
 • raspunderi pentru orice pierderi financiare indirecte constand din castigul/beneficiul nerealizat de clientul Asiguratului ca urmare a producerii unui risc asigurat;
 • prejudiciile cauzate direct sau indirect de disfunctionalitatile oricarui computer, echipament de procesare a datelor, circuit integrat sau alte echipamente similare, aflate in proprietatea sau folosinta Asiguratului sau angajatilor sai, inclusive pierderea de date.